ALGEMENE VOORWAARDEN

 Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Kunst in Huis kunstuitleen vzw, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Bloemenstraat 32, BTW BE0418.464.730

 Inhoudstafel

 1. Definities
 2. Toepassingsgebied
 3. Verplichtingen van Kunst in Huis
 4. Verplichtingen van de Klant bij het lenen van een Kunstwerk
 5. Aankoop van een kunstwerk
 6. Voorkooprecht door de bruikleen klant
 7. Levering van kunstwerken
 8. Bijzondere voorwaarden producten en diensten
 9. Betalingsmodaliteiten
 10. Privacy
 11. Wijzigingen
 12. Herroepingsrecht
 13. Verzekering en voorwaarden
 14. Behandeling van kunstwerken
 15. Contractuele tekortkomingen en sancties
 16. Algemene bepalingen & betwistingen

 Definities 

 • Klant: de Consument of Onderneming met wie Kunst in Huis een Overeenkomst afsluit,
  - Consument (als particuliere klant): iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
  - Onderneming (als professionele klant): elk van volgende organisaties (a) iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent; (b) iedere rechtspersoon; (c) iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid met wie Kunst in Huis een Overeenkomst afsluit,
 • Kunst in Huis: Kunst in Huis Kunstuitleen vzw, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Bloemenstraat 32, BTW BE0418.464.730.

Toepassingsgebied 

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten van Kunst in Huis, met inbegrip van de producten en diensten aangeboden in het kader van Kunst Aan Zet en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.
 • Deze algemene voorwaarden omschrijven het geheel van de rechten en plichten tussen de Klant en Kunst in Huis met betrekking tot de producten en/of dienst(en).
 • De Klant verklaart (i) voldoende te zijn geïnformeerd over de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en de kenmerken van de Kunst in Huis-producten en /of -dienst(en) en (ii) deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en aanvaard. Men kan steeds een recent exemplaar van de algemene voorwaarden raadplegen op www.kunstinhuis.be of op verzoek in een van de vestigingen van Kunst in Huis.
 • Per afzonderlijk product of dienst kunnen er ook Bijzondere Voorwaarden met product- of dienst-specifieke bepalingen van toepassing zijn. In geval van tegenstrijdigheid, hebben de Bijzondere Voorwaarden voorrang op deze Algemene Voorwaarden.
 • Alle eventuele vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken, mededelingen met betrekking tot de Overeenkomst en/of de product(en) en/of dienst(en), worden als onbestaande beschouwd en deze Overeenkomst zal onderworpen worden aan onderhavige Algemene Voorwaarden.
 • De Klant kan in geen geval de overeenkomst met Kunst in Huis wijzigen, vervangen dan wel de overeenkomst, noch enige rechten of verplichtingen daaronder overdragen aan een derde tenzij Kunst in Huis daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

 Verplichtingen van Kunst in Huis

 •  Kunst in Huis verbindt zich ertoe een ruime, diverse en betaalbare collectie van kunstwerken beschikbaar te stellen aan haar Klanten die zich geregistreerd hebben. De kunstwerken kunnen zowel door hen geleend worden na opstart van een abonnement per kunstwerk. Mits toestemming van de kunstenaar kunnen de werken alsook gekocht worden.
 • Kunst in Huis biedt de garantie dat de ontleende kunstwerken ook effectief kunnen en mogen ontleend worden en garandeert de Klant het rustig genot in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 • Kunst in Huis onderhoudt haar website qua gebruiksvriendelijkheid voor de Klant. De volledige collectie kunstwerken is te raadplegen op de website, www.kunstinhuis.be.
 • Kunst in Huis biedt haar Klanten advies over de kunstwerken en kunstenaars in collectie indien zij dat wensen. Dit advies kan zowel telefonisch, via mail als live in een filiaal verkregen worden. Kunst In Huis zal nieuwe informatie op een voortdurende wijze ter beschikking stellen op haar website, in de nieuwsbrief en via online media zodat de Klant op de hoogte blijft van wijzigingen in de kunstcollectie.
 • Kunst in Huis verzekert haar kunstwerken op voldoende wijze tegen schade door de Klant bij ontlening overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in artikel 9 van de Bijzondere Voorwaarden. In het geval van aankoop van kunstwerken bij Kunst in Huis, zal deze
 • verzekeringsplicht in hoofde van Kunst in Huis stoppen op het moment van risico-overdracht dat steeds samenvalt met de betaling van  de Klant.

 Verplichtingen van de Klant bij het lenen van een Kunstwerk 

 • De Klant verbindt zich ertoe de diensten en producten enkel te gebruiken voor wettige doeleinden, in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden (zie ook art. 14), de Bijzondere Voorwaarden en de gebruiksrichtlijnen bij ontlening.
 • De klant in zijn hoedanigheid van consument mag de diensten en producten van Kunst in Huis enkel aanwenden voor privégebruik. De klant in zijn hoedanigheid van onderneming mag de producten en diensten enkel aanwenden in de context van zijn bedrijf.
 • De Klant, mag de kunstwerken niet verspreiden, commercialiseren, verkopen aan, verhuren aan, ter beschikking stellen aan of op een of andere wijze vermenigvuldigen op welke drager dan ook ten voordele van eender welke derde partij noch openbaar maken voor commerciële doeleinden, tenzij mits voorafgaande, uitdrukkelijke, onbetwistbare en schriftelijke goedkeuring vanwege Kunst in Huis en de kunstenaar. Het is de Klant bovendien verboden om enige aanpassing, wijziging,… aan te brengen aan het kunstwerk inclusief ophangsysteem. Indien de Klant het kunstwerk wil delen op sociale media, dan vermeldt hij steeds de bron, de naam van het kunstwerk en de naam van de artiest door middel van hashtags.
 • De Klant en/of de Eindgebruiker dient als een goede huisvader de kunstwerken, die eigendom blijven van de kunstenaar, te beheren. (zie ook AV 14. Behandeling van kunstwerken) Eventuele schade dient onmiddellijk door de Klant aan Kunst in Huis gemeld te worden.
 • Behoudens voorafgaande, schriftelijke en ondubbelzinnige afwijking door Kunst in Huis, mogen kunstwerken enkel onderhouden en hersteld worden door een door Kunst in Huis of door de kunstenaar aangestelde restaurator. Kunst in Huis en de kunstenaar kunnen daartoe te allen tijde de kunstwerken terugvorderen, waarbij een gelijkaardig product in de plaats wordt gesteld, tenzij de Klant niet aan zijn verplichtingen voldoet conform de bepalingen van de overeenkomst.
 • De Klant in zijn hoedanigheid van consument erkent en aanvaardt dat hij slechts één klantenaccount kan aanmaken bij Kunst in Huis voor alle personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn. Het aanmaken van meerdere klantenaccounts op één en hetzelfde adres kan aanzien worden als een ernstige tekortkoming en kan aanleiding geven tot de ontbinding ten laste van de Klant.
 • De Klant in zijn hoedanigheid van consument erkent en aanvaardt dat indien hij/zij kunstwerken wil reserveren, eerst een registratiekost dient betaald te worden Indien de Klant naderhand geen kunstwerken ontleent, dan verliest de Klant deze inschrijvingsprijs.
 • De Klant in zijn hoedanigheid van Onderneming erkent en aanvaardt dat indien hij kunstwerken wil reserveren, eerst de registratie en  dossierkost als bedrijfsklant (zie B.V. 3.3) dient betaald te worden.
 • De Klant verbindt zich ertoe Kunst in Huis onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging van zijn contact– en persoonsgegevens zodat Kunst In Huis correcte informatieverstrekking en dienstverlening kan blijven bieden. Hiertoe kan de Klant Kunst in Huis contacteren per mail op info@kunstinhuis.be.

Aankoop van een kunstwerk 

 • Alle kunstwerken waarover Kunst in Huis beschikt, kunnen in principe worden aangekocht, mits toestemming van de kunstenaar. De verkoopprijs die op de website van Kunst in Huis is aangegeven, is slechts ten indicatieve titel. De kunstenaar bepaalt de verkoopprijs van het kunstwerk, die aan verandering onderhevig kan zijn. De aangegeven prijs is inclusief BTW. De correcte prijs wordt aan de Klant bevestigd als hij zijn aankoopinteresse kenbaar maakt aan Kunst in Huis.
 • De aankoop van een kunstwerk geschiedt door de betaling van de overeengekomen verkoopprijs en mits goedkeuring van de verkoop door de kunstenaar. Omdat Kunst in Huis slechts een bemiddelende functie vervult tussen de kunstenaar en de Klant, kan Kunst in Huis nooit garanderen dat de kunstenaar in een verkoop toestemt. Kunst in Huis kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de kunstenaar niet instemt met de verkoop van zijn of haar kunstwerk. Wanneer het kunstwerk zich reeds bij de Klant bevindt, gaan het risico en de eigendom over op datum van de betaling.
 • Klanten die een bepaald kunstwerk in bruikleen hebben, genieten op dit kunstwerk gedurende de termijn van bruikleen een voorkooprecht dat evenwel onderworpen is aan de toestemming tot verkoop van de kunstenaar. 

Voorkooprecht door de bruikleen klant 

 • In het geval een kandidaat-koper zijn wil tot aankoop uit op een werk dat in uitleen is bij een andere Klant, dan wordt de bruikleen Klant hiervan door Kunst in Huis door middel van een email onmiddellijk in kennis gesteld. De bruikleen Klant geniet voorkooprecht en heeft dertig (30) kalenderdagen de tijd om Kunst in Huis via email te melden of hij zijn voorkooprecht uitoefent of niet.
 • In het geval de Klant zijn voorkooprecht uitoefent, dan zal Kunst In Huis het aankooporder opstellen aan de Klant en de kunstenaar informeren over de verkoop. De Klant heeft dan de mogelijkheid om vanaf de datum van de betaling een ander kunstwerk te ontlenen zonder afbreuk te doen aan diens mogelijkheid tot stopzetting van de overeenkomst.
 • Wanneer de Klant zijn voorkooprecht niet uitoefent, of bij gebreke aan reactie vanwege de Klant wordt deze geacht zijn voorkooprecht niet uit te oefenen en zal Kunst in Huis de Klant uitnodigen om het kunstwerk zo snel als mogelijk maar uiterlijk zes (6) maanden later terug te brengen. Het staat de Klant vrij op dat ogenblik een ander kunstwerk te kiezen uit de catalogus van Kunst in Huis.

 Levering van kunstwerken

 •  Bij een directe aankoop kunnen alle kunstwerken in collectie, ongeacht de afmetingen of waarde thuis geleverd worden bij de Klant tegen betaling. De Klant zal hieromtrent geïnformeerd worden op het ogenblik van aankoop.
 • Bij de uitleen van elk werk in de collectie van Kunst in Huis kan een thuislevering tegen betaling aangevraagd worden.
 • Bij de uitleen van sommige werken is een thuislevering verplicht, ook tegen betaling. De betreffende kunstwerken zijn zodanig aangeduid op de website of zal bij gebrek aan de klant worden meegedeeld.
 • Indien de Klant een leveringsafspraak met Kunst in Huis niet kan nakomen, dient de Klant Kunst in Huis hiervan minstens 24 uur op voorhand van te verwittigen via mail (naar transport@kunstinhuis.be). Bij gebreke hieraan zal Kunst in Huis de particuliere Klant  geen recht hebben op een restitutie van de reeds betaald transportkost. Een nieuwe thuislevering zal opnieuw een transportkost tot gevolg hebben. 

Bijzondere voorwaarden producten en diensten

Betalingsmodaliteiten

 • Kunst in Huis accepteert volgende betalingswijzen voor haar producten en diensten: (i) Bancontact, (ii) Overschrijving, (iii) Domiciliëring en (iiii) cash betaling.
 • Telkens wanneer de Klant kunstwerken wil lenen bij Kunst in Huis wordt enkel een domiciliëring aanvaard als geldige betaalwijze. De domiciliëring geldt tevens als borg voor de kunstwerken gedurende de huurperiode.(zie ook Bijzondere Voorwaarden van producten en diensten) 

Privacy

 • Kunst in Huis houdt alleen die persoonsgegevens bij die nodig zijn voor het verstrekken van een product of dienst.
 • De Verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Kunst in Huis kunstuitleen vzw, met maatschappelijke zetel te Bloemenstraat 32, 1000 Brussel.
 • Lees het privacy beleid van Kunst in Huis: http://www.kunstinhuis.be/privacy 

Wijzigingen

 • Kunst in Huis kan de prijzen, voorwaarden en/of kenmerken van haar diensten en producten wijzigen wanneer dit noodzakelijk is omwille van objectieve externe factoren die niet afhangen van haar wil. Partijen komen overeen dat als objectieve externe factoren worden beschouwd (i) wijzigingen van het toepasselijk wettelijk en/of regelgevend kader, (ii) beslissingen van bevoegde regelgevende overheden, (iii) naar aanleiding van indexeringen, (iv) noodzakelijke technische en/of technologische ontwikkelingen, en (v) andere overeenkomsten met de kunstenaars.
 • In geval van een prijsverhoging of in geval van wijzigingen aan de Algemene of Bijzondere Voorwaarden door Kunst in Huis wordt de Klant hiervan één (1) maand voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden op de hoogte gebracht. De kennisgeving van deze wijziging gebeurt per e-mail en de Klant erkent en aanvaardt dat dit een voldoende, behoorlijke en individuele kennisgeving uitmaakt.
 • Indien de Klant niet akkoord gaat met een wijziging, dan heeft hij het recht om de overeenkomst kosteloos en schriftelijk op te zeggen tot uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de kennisgeving van de wijzigingen. 

Herroepingsrecht

 • Elke Klant die in zijn hoedanigheid van consument via de website van Kunst in Huis producten of diensten aankoopt, kan zich beroepen op zijn herroepingsrecht tenzij van het product gebruik gemaakt is.
 • Indien de Klant in zijn hoedanigheid van consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient dit binnen 14 kalenderdagen te gebeuren, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van ontvangst van de goederen dan wel het sluiten van de overeenkomst tot levering van diensten.
 • De Klant in zijn hoedanigheid van consument kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door gebruik te maken van een ondubbelzinnige verklaring waarin deze verklaart af te zien van de aankoop.
 • Aan het uitoefenen van het herroepingsrecht hangen geen kosten vast en er hoeft geen reden voor te worden opgegeven.
 • Het modelformulier voor herroeping, dat terug te vinden is op de website, dient ingevuld en ondertekend te worden teruggestuurd naar Kunst in Huis, Kunstuitleen vzw, Bloemenstraat 32, 1000 Brussel of naar info@kunstinhuis.be.
 • De goederen dienen op kosten van de Klant onbeschadigd, in originele staat en in originele verpakking uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het formulier van herroeping te worden terugbezorgd. De verzenddatum van het formulier van herroeping geldt als controle.
 • Kunst in Huis zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de terugbezorgde goederen terugbetalen aan de Klant. 

Verzekering en voorwaarden

 • Alle kunstwerken zijn door Kunst in Huis “tegen alle risico’sbehalve opzettelijke schade of nalatigheidverzekerd. Bij beschadiging, verlies of diefstal van de kunstwerken is de Klant verplicht om Kunst in Huis hiervan binnen 24 uur na kennisname van de feiten op de hoogte te stellen.
 • Als het kunstwerk door de Klant niet in de door Kunst in Huis geleverde verpakking wordt teruggebracht, vervalt de verzekering en dient de Klant in geval van schade de volledige kostprijs van de herstelling te betalen aan Kunst in Huis. Indien het werk niet hersteld kan worden, betaalt de Klant de op de website gepubliceerde verkoopprijs -indien daar geen prijs vermeld staat, dan geldt de met de kunstenaar contractueel afgesproken verkoopprijs van het kunstwerk aan Kunst in Huis.
 • Onverminderd de door Kunst in Huis afgesloten verzekering blijft de Klant aansprakelijk voor opzettelijke schade, alsook voor alle schade die het gevolg is van fouten door onachtzaamheid of nalatigheid van de Klant. In geen geval mag de Klant zelf het werk (laten) herstellen of het ophangsysteem wijzigen. Indien hij dit toch doet vervalt de verzekering en dient de Klant de volledige kostprijs van de herstelling te betalen aan Kunst in Huis. Indien het werk niet hersteld kan worden, betaalt de Klant de op de website gepubliceerde verkoopprijs -indien daar geen prijs vermeld staat, dan geldt de met de kunstenaar contractueel afgesproken verkoopprijs van het kunstwerk aan Kunst in Huis.
 • De kunstwerken zijn enkel verzekerd op het Belgisch grondgebied en mogen in geen enkel geval over de landsgrenzen heen worden vervoerd. Klanten die kunstwerken toch over de landsgrenzen brengen kunnen geen beroep doen op deze verzekering en verbinden zich ertoe om in geval van schade de volledige aankoopwaarde van het kunstwerk te betalen aan Kunst in Huis.
 • Voor elk schadegeval, ongeacht op welke wijze de schade tot stand komt, geldt een vrijstelling (franchise) van 10% van de op de website gepubliceerde verkoopprijs -indien daar geen prijs vermeld staat, dan geldt de met de kunstenaar contractueel afgesproken
 • verkoopprijs- van het kunstwerk ten laste van de Klant indien de Klant overeenkomstig de Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden aansprakelijk is voor de schade, met een minimum vrijstelling van tweehonderd euro (200,00 EUR) per kunstwerk. De volledige schade voor glasbreuk is te allen tijde ten laste van de Klant.
 • De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het verlies van het kunstwerk, anders dan door diefstal of overmacht. Bij dergelijk verlies van een kunstwerk is de Klant verplicht om Kunst in Huis te vergoeden op basis van de op de website gepubliceerde verkoopprijs -indien daar geen prijs vermeld staat, dan geldt de met de kunstenaar contractueel afgesproken verkoopprijs van het kunstwerk op dat ogenblik. In geval van diefstal is het kunstwerk enkel gedekt wanneer er een bewijs van inbraak door de politie geleverd wordt. Diefstal van kunstvoorwerpen uit een wagen wordt slechts gedekt als het voertuig gesloten is, de vensters, de deuren en de koffer op slot zijn en de diefstal met braak gebeurt. Het kunstwerk is niet gedekt door de verzekering als die diefstal aantoonbaar mogelijk werd gemaakt door opzettelijk handelen of nalatigheid van de Klant. 

Behandeling van kunstwerken

Een zorgvuldige omgang met kunstwerken

 • Kunstwerken mogen niet in de nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats worden bewaard en dienen te worden gevrijwaard van direct zonlicht.
 • Huidsmeer en vuil van vingers hebben op termijn een kwalijke invloed op verf en doek. De Klant vermijdt te allen tijde om kunstwerken op doek aan te raken.  De Klant zal kunstwerken steeds aan het frame vastnemen.
 • De kunstwerken dienen ingepakt te blijven indien ze niet meteen op hun plaats kunnen worden opgehangen. De kunstwerken mogen nooit rechtstreeks op de grond staan, maar steeds op mousse of noppenfolie. Wanneer de Klant de verpakking verwijdert, dient hij eerst de tape van de verpakking te halen. Loshangende tape kan de verflaag van een schilderij ernstig beschadigen bij contact.
 • De Klant mag in geen elk geval het ophangsysteem van zijn uitgeleende kunstwerk wijzigen. In geval van manipulatie van dit systeem is alle schade aan het kunstwerk ten laste van de Klant.

Een gepaste vorm van transport voor de kunstwerken

 • Indien de Klant zelf instaat voor het transport van een kunstwerk, verbindt hij zich ertoe om de nodige, gebruikelijke en aangewezen voorzorgsmaatregelen te treffen die nodig zijn voor de veiligheid en het behoud van de geleende kunstwerken. Kunstwerken mogen in geen geval worden getransporteerd in een voertuig in open lucht (bv. op de fiets, in een aanhangwagen, op het dak van een wagen, cabrio, motorvoertuig, in de bakfiets,...).
 • De Klant moet de oorspronkelijke dubbele noppenfolie bijhouden en hergebruiken om het kunstwerk terug te brengen, zo niet valt elk schadegeval buiten de dekking van de verzekering van Kunst in Huis en is de Klant zélf aansprakelijk voor alle schade en kosten. Ook indien het kunstwerk niet of onvoldoende verpakt is, komt de verzekering van Kunst in Huis niet tussenbeide in geval van schade.
 • De Klant draagt de 2D kunstwerken bij voorkeur verticaal, in de hangrichting,  vastgehouden aan beide zijden en vervoert deze ook verticaal. Zo is de kans op schade bij kaders het kleinst. 

 Contractuele tekortkomingen en Sancties

 • Indien blijkt dat de Klant de op hem rustende contractuele verplichtingen niet naleeft, en hieraan geen gevolg verleent na schriftelijk te zijn in gebreke gesteld, dan kan Kunst in Huis, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn, de overeenkomst schorsen dan wel eenzijdig en buitengerechtelijk ontbinden. Zonder limitatief te zijn, kan hierbij gedacht worden aan een van de volgende situaties:
  -         Incorrecte Klantgegevens of misbruik ervan;
  -         Niet-naleven van de contractuele betalingsverplichtingen;
  -         Aanwijzingen van diefstal, fraude of andere strafrechtelijke inbreuken;
 • Gebruik van een Kunst in Huis-product of -dienst strijdig met deze Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden dan wel met de wettelijke of reglementaire bepalingen, met de openbare orde of de goede zeden;

Algemene bepalingen & betwistingen

 • De kunstenaar blijft te allen tijde eigenaar van zijn kunstwerk. Het uitlenen en de mogelijke verkoop van een kunstwerk gebeurt uitsluitend door de bemiddeling van Kunst in Huis en zonder dat Kunst in Huis hierop énige garantie kan geven.
 • De Klant verbindt zich ertoe steeds de morele-en vermogensrechten van de kunstenaar te respecteren, zowel in geval van bruikleen als bij aankoop van een kunstwerk.
 • Alle kosten of schade die voor Kunst in Huis zouden ontstaan ten gevolge van de schending of niet-naleving door de Klant van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn voor rekening van de Klant. In geval van overtreding van de bepalingen door de Klant, heeft Kunst in Huis het recht de samenwerking met de Klant onmiddellijk stop te zetten.
 • In geval van schending of niet-naleving door Kunst In Huis van deze Algemene Voorwaarden, heeft de Klant het recht om de samenwerking met Kunst in Huis onmiddellijk stop te zetten. Alle kosten voor de Klant die uit deze stopzetting zouden voortvloeien, zijn dan ten laste van Kunst in Huis.
 • Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig en onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zullen enkel de Nederlandstalige Rechtbanken van het Gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd zijn om er kennis van te nemen.