BIJZONDERE VOORWAARDEN

Dit zijn de bijzonder voorwaarden van Kunst in Huis kunstuitleen vzw, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Bloemenstraat 32 BTW BE0418.464.730 rond de diverse productformules die aansluiten bij de Algemene Voorwaarden.

Inhoudstafel

1.      Kunstcheque en Geschenkbon

Kunstcheque en Kunstbon

Gebruiksmogelijkheden van de kunstcheque en kunstbon

 •  De kunstcheque is een bon die enkel kan aangewend worden door een Klant in zijn hoedanigheid van consument, om een abonnement af te sluiten bij Kunst in Huis en kunst te ontlenen voor drie, zes of twaalf maanden.
 • De kunstbon is een bon met een waarde gelijk aan een vrij te kiezen bedrag, maar met een minimale waarde die gelijk is aan het bedrag van tweehonderd euro (200,00 EUR), die enkel kan gebruikt worden voor kunstaankoop. 

Gebruik van kunstcheque

 • De kunstcheque wordt aangewend om kunstwerken te ontlenen.
 • Een kunstcheque kan verzilverd worden (= ontlening 1ste kunstwerk) binnen één jaar na aankoop. De vervaldatum staat steeds vermeld op de kunstcheque. Na deze datum is de kunstcheque onherroepelijk vervallen.
 • De looptijd van de kunstcheque start op het moment van de eerste ontlening van een kunstwerk en vervalt na respectievelijk drie, zes maanden, dan wel twaalf maanden, na deze eerste ontlening afhankelijk van het type kunstcheque
 • Wie als Klant een abonnement opstart via een kunstcheque dient de bon met unieke code in te leveren en een domiciliëringsmandaat te activeren met handtekening bij wijze van borgstelling.
 • In de aankoopprijs van de kunstcheque is het inschrijvingsgeld inbegrepen.
 • Tenzij de Klant de overeenkomst na afloop van de kunstcheque uitdrukkelijk beëindigt en het kunstwerk terugbrengt, zal hij automatisch een abonnement onderschrijven.
 • Na de vooraf vastgestelde looptijd van de Kunstcheque, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd en wordt vanaf dan automatisch het verschuldigde maandelijkse abonnementsgeld gedebiteerd via domiciliëring. De Klant kan op elk moment zijn abonnement stopzetten door zijn kunstwerk terug te brengen én een schriftelijke stopzetting van zijn abonnement aan te vragen overeenkomstig de bepaling in artikel 2.7 van de Bijzondere Voorwaarden.
 • Indien er een tweede kunstwerk ontleend wordt bovenop het kunstcheque abonnement, wordt dit geregistreerd als een standaardabonnement en gedomicilieerd aan het standaardtarief. 

Gebruik van kunstbon

 • De kunstbon kan gebruikt worden voor aankoop van een kunstwerk uit de collectie van Kunst in Huis in één keer of meerdere keren tot de waarde is opgebruikt.
 • Een kunstbon kan verzilverd worden binnen twee jaar na aankoop. De vervaldatum staat steeds vermeld op de geschenkbon. Na deze datum is de kunstbon onherroepelijk vervallen.

Particulier abonnement

Abonnementsvoorwaarden

 • Enkel Klanten die de hoedanigheid van Consument bezitten en zich geregistreerd hebben kunnen één of meerdere kunstwerken ontlenen bij Kunst in Huis en betalen abonnementsgeld per ontleend kunstwerk. Per kunstwerk wordt een abonnement aangemaakt.
 • Bij het aangaan van meerdere abonnementen geldt een kortingstarief vanaf het tweede kunstwerk.
 • Kunstwerken kunnen slechts ontleend worden na voldoende identificatie van de Klant en een ondertekend domiciliëringsmandaat.
 • De overeenkomst heeft een minimale looptijd van 1 maand. Het abonnement kan op elke datum aanvangen.
 • De Klant neemt één abonnement per kunstwerk dat maximaal gedurende 12 maanden kan uitgeleend worden.
 • Het abonnement van de Klant loopt door tot de opzegging ervan (zie 2.7).

Tarifering en betaling

 • De abonnementsvergoeding is verschuldigd vanaf de eerste kalendermaand van activering tot en met de laatste kalendermaand waarin het abonnement wordt stopgezet. De Klant betaalt de abonnementsvergoeding maandelijks en voorafgaandelijk, waarbij een begonnen maand als een volledige maand wordt aangerekend.. Het abonnementsgeld wordt voldaan via maandelijkse domiciliëring.
 • De geldende tarieven en formules worden gepubliceerd op de website van Kunst in Huis. Kunst in Huis behoudt zich te allen tijde het recht voor om de tarieven te wijzigen.
 • Bij niet-betaling of niet-tijdige betaling van de aan Kunst in Huis verschuldigde bedragen zal een verwijlinterest van 8% per jaar verschuldigd zijn, evenals een forfaitaire invorderingskost van 40 EUR per dossier en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de achterstallige bedragen. 

Ontlenen van een kunstwerk

 • Eenzelfde kunstwerk kan maximaal gedurende 12 maanden ontleend worden.
 • Indien een kunstwerk valt onder sprintcollectie dan geldt een maximale uitleentermijn van 6 maanden.
 • De Klant is vrij om tijdens de duur van het abonnement de geleende kunstwerken meermaals te ruilen.
 • Indien de Particuliere Klant een achterstand in de betaling heeft, kan hij pas opnieuw kunstwerken ontlenen nadat hij deze achterstand heeft aangezuiverd en het abonnementsgeld voor de eerstkomende maand heeft voldaan. 

Reserveren van kunstwerken

 • Klanten kunnen een beschikbaar kunstwerk reserveren dat op een andere locatie staat en dat kosteloos laten overbrengen naar een filiaal naar keuze.
 • Klanten zijn niet verplicht om een gereserveerd werk te ontlenen. Zij kunnen een kunstwerk eerst bekijken en dan pas beslissen om het al dan niet te ontlenen.
 • Wanneer een reservatie aangekomen is in het gekozen filiaal, wordt de Klant daarvan per mail op de hoogte gebracht. Een reservatie is drie weken geldig na deze communicatie. Daarna vervalt de reservatie en kan een andere Klant het kunstwerk reserveren en ontlenen.
 • Kunstwerken die uitgeleend zijn, kunnen niet gereserveerd worden.

Leentermijn

 • Er is geen minimum leentermijn.
 • De Klant is vrij om tijdens de abonnementsperiode de geleende kunstwerken zo vaak te ruilen als hij dat wenst.
 • De maximale leentermijn van het kunstwerk bedraagt twaalf (12) maanden of zes (6) maanden indien sprintcollectie. Indien er in de loop van deze periode een aankoopintentie wordt kenbaar gemaakt door een derde, dan treedt de procedure met betrekking tot de uitoefening van het voorkooprecht in en zal deze worden gevolgd. (zie artikel 6 Algemene Voorwaarden) In ieder geval zal de Klant het kunstwerk gedurende minstens zes (6) maanden kunnen ontlenen.
 • Een ontleend kunstwerk wordt pas als teruggebracht beschouwd na aflevering van het kunstwerk waarbij een fysiek nazicht heeft plaatsgevonden door een erkende medewerker van Kunst in Huis die een bewijs van (onbeschadigde) inlevering via mail aan de Klant uitreikt na de inlevering van het kunstwerk.
 • Bij overschrijding van de leentermijn brengt Kunst in Huis bovenop de reguliere abonnementsgelden een boete in rekening van tien euro (10 EUR) per kunstwerk per begonnen periode van 30 dagen na het overschrijden van de leentermijn. 

Thuislevering

 • Voor kunstwerken met een waarde boven de zesduizend euro (6000 EUR) of die door Kunst in Huis als fragiel worden beschouwd, geldt een verplichte thuislevering.
 • De Klant betaalt vooraf voor elk transport een forfaitaire vergoeding zoals aangegeven op de website van Kunst in Huis.
 • Reeds betaalde thuisleveringen worden niet gecrediteerd.
 • Indien de Klant een leveringsafspraak met Kunst in Huis niet kan nakomen, dient de hij Kunst in Huis hiervan minstens 24 uren op voorhand te verwittigen. Indien de Klant, of zijn vertegenwoordiging, niet aanwezig is op de afspraak of niet tijdig laat weten verhinderd te zijn, dient deze een schadevergoeding te betalen ten belope van dertig euro 40,00 EUR en zal hij opnieuw de forfaitaire vergoeding dienen te betalen voor de nieuwe levering. 

Stopzetting abonnement

 •  Na de minimale looptijd van één maand kan het abonnement worden stopgezet. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren via een ondertekend stopzettingsformulier beschikbaar in het filiaal waar je het werk inlevert en wordt aan de Klant uitgereikt via mail.
 • De stopzetting vindt plaats op de eerste dag van de eerstvolgende maand na deze waarin de opzegging heeft plaatsgevonden op voorwaarde dat aan volgende voorwaarden is voldaan: (i) De stopzetting werd schriftelijk aangevraagd overeenkomstig bovenvermeld artikel, (ii) alle ontleende kunstwerken werden correct ingeleverd én (iii) alle openstaande saldo’s dienen betaald te zijn.
 • Het louter inleveren van alle ontleende kunstwerken wordt niet als geldige stopzetting van het abonnement aanvaard. Er moet steeds een schriftelijke bevestiging zijn voor de stopzetting. Zonder schriftelijke kennisgeving, blijven het abonnement en de betalingen via domiciliëring doorlopen.
 • Na stopzetting blijft het abonnementsgeld verschuldigd tot het einde van de maand waarin het kunstwerk wordt ingeleverd
 • Het laattijdig of niet terugbrengen van kunstwerken, met stopzetting van betaling en zonder verwittiging, kan door Kunst in Huis aanzien worden als diefstal en is een voldoende reden voor Kunst in Huis om haar rechten te vrijwaren zowel op strafrechtelijk als op burgerrechtelijk vlak.

Aankoop van een kunstwerk, met of zonder proefperiode

 • Alle kunstwerken waarover Kunst in Huis beschikt, kunnen in principe worden aangekocht tenzij de kunstenaar zich zou verzetten tegen de verkoop. Kunst in Huis kan niet garanderen dat de kunstenaar in een verkoop toestemt. Een indicatie van de verkoopprijs incl. BTW wordt meegegeven aan de Klant bij aankoopinteresse. Deze moet evenwel nog worden bevestigd door de kunstenaar vooraleer de aankoop definitief doorgaat
 • Iedere geregistreerde Klant kan een aankoopinteresse plaatsen via mail en een proefperiode van maximum 1 maand opstarten via een abonnement.
 • Indien de termijn van 1 maand op proef overschreden wordt, rekent Kunst in Huis abonnementsgeld aan voor elke extra maand verhoogd met een boete van tien euro (10,00 EUR) per kunstwerk per begonnen periode van 30 dagen na het overschrijden van de leentermijn.
 • Bij niet-betaling of niet-tijdige betaling van de aan Kunst in Huis verschuldigde bedragen zal een verwijlinterest van 8% per jaar verschuldigd zijn, evenals een forfaitaire invorderingskost van 40 EUR per dossier en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de achterstallige bedragen.
 • De Klant die een bepaald kunstwerk in bruikleen heeft, geniet op dit kunstwerk gedurende de termijn van de bruikleen een voorkooprecht. (zie artikel 6 Algemene Voorwaarden art.6)
 • Bij vervroegd terughalen van een kunstwerk met verplicht transport worden de ophaal én leveringskosten hiervan verhaalt op de klant met aankoopinteresse?