Deze privacy policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door Kunst in Huis vzw, met maatschappelijke zetel te Bloemenstraat 32, 1000 Brussel en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE0418.464.730.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door de website te gebruiken, toegankelijk via het volgende adres: www.kunstinhuis.be (hierna “de Website”); door het verzenden van mails aan ons, door je in te schrijven op de nieuwsbrief, door een account aan te maken op onze website, door het gebruik van onze producten en diensten, door een bezoek te brengen aan ons kantoor, depot of filiaal, door een abonnement te nemen bij ons of door de aankoop van een kunstwerk uit onze collectie verklaart u dat u kennis hebt genomen van deze Privacy Policy en dat u uitdrukkelijk akkoord gaat met de inhoud ervan en met de verwerking zelf. Ook indien u een potentiële of voormalige klant bent van Kunst in Huis.

Onder ‘gegevensverwerking’ wordt verstaan: elke mogelijke bewerking die op persoonsgegevens wordt uitgevoerd, zoals verzamelen, gebruiken, ordenen, bewaren, wijzigen, actualiseren, opvragen, raadplegen, verspreiden, archiveren, wissen, beheren, vernietigen of meedelen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

 De gegevens die u ons meedeelt zijn de volgende:

  • Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief: naam, voornaam en e-mailadres;
  • Indien u als particuliere klant een abonnement neemt bij Kunst in Huis: naam, adres, telefoon, e-mail, geboortedatum, identiteitskaartnummer;
  • Indien u als professionele klant een abonnement neemt bij Kunst in Huis: naam, BTW-nummer, adres en telefoon van de organisatie. E-mail, naam en telefoonnummer van de contactpersoon. Contact- en adresgegevens van de facturatie en leveringsadres;
  • Indien u een kunstcheque koopt: naam, adres, telefoonnummer en e-mail van de koper, bankrekeningnummer.
  • Indien u ons contacteert per mail, telefoon,...: de persoonsgegevens die u ons zelf meedeelt.
  • Door het eenvoudig gebruik van de website: informatie die via cookies wordt opgeslagen.

Wat zijn de doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking?

We verwerken uw persoonsgegevens om u te informeren over de werking van Kunst in Huis en uitnodigingen te sturen per e-mail indien u uw toestemming hebt gegeven. De rechtsgrond voor deze verwerking is uw vrije en geïnformeerde toestemming.

Wanneer u intekent op één van onze abonnementsformules verwerken we uw gegevens om de overeenkomst uit te voeren waarom u hebt verzocht en de dienstverlening te kunnen verzekeren die u hebt gevraagd.

Daarnaast verwerken we uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang met als doel: U de juiste informatie aan te reiken over onze producten, services en diensten; U te informeren over uw mogelijkheden; Om fraude te bestrijden en diefstal te voorkomen; Om onze producten en diensten te blijven evalueren en verbeteren; Om u te informeren over nieuwigheden en veranderingen en tot slot om aan de fiscale en boekhoudkundige verplichtingen te voldoen.

Indien u ons per mail, telefoon,... contacteert, verwerken we uw persoonsgegevens om u verder te kunnen helpen op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Tot slot kunnen we uw persoonsgegevens verwerken om onze dienstverlening te verbeteren, het gebruik van Kunst in Huis te analyseren en hierover geanonimiseerd te rapporteren naar de Vlaamse Overheid met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang dan wel onze wettelijke verplichting om informatie te verstrekken aan de overheid in kader van subsidieprojecten.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens? 

Kunst in Huis heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico. Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt.

Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van Kunst in Huis zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken en de betrokken partijen te informeren.

Het verkopen of doorgeven van gegevens aan derde partijen

Kunst in Huis zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals omschreven in deze privacy policy, of op basis van een wettelijke verplichting of in geval van uw voorafgaande toestemming. Voor onderzoeksdoeleinden kan Kunst in Huis gebruik maken van anonieme gegevens voor analyses en rapportering.

Uw rechten

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u ook een aantal rechten:

Recht op toegang en inzage

U hebt recht op inzage tot de persoonsgegevens die Kunst in Huis over u heeft verzameld. Dit betekent dat u kan opvragen of wij persoonsgegevens over u verzamelen, welke gegevens dat zijn, waarvoor Kunst in Huis die verwerkt en waarom, maar ook met welke categorieën van derden Kunst in Huis die eventueel deelt. Wilt u uw recht van toegang uitoefenen dan dient u bij de aanvraag een bewijs van identiteit te verschaffen zoals een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. Dit kan via een e-mail naar privacy@kunstinhuis.be. Kunst in Huis heeft daarbij 30 dagen om uw vraag te verwerken en te beantwoorden.

Recht op verbetering, verwijdering en beperking

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die onvolledig, fout, verouderd of ongepast zijn, te laten verwijderen of aanpassen. Hiervoor kan u contact opnemen met het hoofdkantoor. Vervolgens past Kunst in Huis de informatie aan of verwijdert ze deze binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. Kunst in Huis vraagt u daarbij om ook zelf actief wijzigingen in uw persoonsgegevens te melden zodat we uw gegevens up-to-date kunnen houden.

Recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing

U hebt het recht om, zonder opgave van reden, zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Daarvoor kan u contact opnemen met het hoofdkantoor via privacy@kunstinhuis.be.

Recht van vrije gegevensoverdracht:

U hebt het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u steeds over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw toestemming

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar privacy@kunstinhuis.be, per post naar Kunst in Huis, Bloemenstraat 32, 1000 Brussel, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zal door ons niet aan geautomatiseerde gegevensverwerking worden worden onderworpen.

Recht om klacht in te dienen:

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Kunst in Huis bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig om het achterliggend doel te realiseren waarvoor ze verzameld worden. De algemene regel is dat uw gegevens tot 10 jaar na uw laatste koopovereenkomst bewaard worden. Dit om wettelijke verplichtingen maar ook uit juridische noodzaak bij mogelijke geschillen.

Voormalige klanten kunnen tot 2 jaar na het beëindigen van hun contract gecontacteerd worden door Kunst in Huis betreffende nieuwe producten en promoties van Kunst in Huis en om de voormalige klant in het systeem te herkennen, tenzij hij of zij aangeeft hiermee niet akkoord te gaan zoals in punt 6 beschreven

De persoonsgegevens van personen die zich hebben ingeschreven op de nieuwsbrief maar geen koopovereenkomst hebben afgesloten met Kunst in Huis of een kunstenaar, of geen samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met Kunst in Huis, worden bewaard tot op het ogenblik dat deze persoon zich verzet tegen het ontvangen van direct marketing, waarna deze gegevens verwijderd worden.

Toegang door derden en vertrouwelijkheid

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Website en cookies

Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Kunst in Huis en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie zijn verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van niet-functionele cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende functionele cookies: Google Analytics. Aan de hand van deze cookies kunnen wij nagaan hoeveel bezoekers onze website telt, hoe lang ze zijn gebleven, waar ze op hebben geklikt, welke links niet goed bezocht worden met als doel het verbeteren van de website. De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om onze website te analyseren en te verbeteren. De berwaartermijn voor deze cookies is maximum 2 jaar.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Vragen?

Heeft u vragen, ontvangt u graag meer informatie over ons privacybeleid of hebt u klachten in verband met uw privacy, inclusief het uitoefenen van uw rechten? Dan kan u contact opnemen met het hoofdkantoor van Kunst in Huis:

Kunst in Huis vzw, Bloemenstraat 32, 1000 Brussel

Tel +32 (0)2 247 97 10 of mail: privacy@kunstinhuis.be